Automat L – prípadová štúdia

V procese váženia vozidiel je kľúčové mať efektívny a spoľahlivý systém, ktorý umožňuje rýchlu a presnú identifikáciu, váženie a evidenciu údajov. Systém, ktorý kombinuje využitie RFID kariet a QR kódov, ako je systém SCALIS, prináša novú úroveň efektivity a komplexnosti do tohto procesu.

PRIEBEH VÁŽENIA SYSTÉMOM SCALIS AUTOMAT L PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA - LOM V PRÍPADE ZNÁMYCH VOZIDIEL (OPAKUJÚCE SA VOZIDLÁ)

1. Priradenie RFID karty vodičovi

Obsluha nahrá vodičovi kartu RFID s údajmi : EČV, materiál, názov firmy, prepravca a pod. .

2. Odovzdanie RFID KARTY VODIČOVI

Karta RFID je odovzdaná vodičovi. Možnosť používania až do zablokovania.

3. Začiatok pROCESu Váženia vozidla

Po príjazde na váhu vodič priloží kartu k čítačke na termináli a váhy načíta potreb- né údaje. Na vstupe je osadený terminál s displejom pre možnosť voľby materiálu (možnosť rozšírenia o výber dodávateľa-odberateľa, miesta nakládky-vykládky). Displej zobrazuje údaje ako EČV, hmotnosť a pod. Po jeho potvrdení sa spustí prvé váženie a uloží ho, zvukovým signálom – húkačkou dá terminál informáciu vodičove že prebehlo váženie.

4. Nákladka

Vozidlo pokračuje na nakládku.

3. ukončenie PROCESU VÁŽENIA VOZIDLA

Po naložení prichádza na váhu, opakuje proces z bodu č.3 a systém vykoná 2 váženie. Uzavrie ho a uloží. Terminál môže byť doplnený o tlačiareň pre tlač vážnych  lístkov. Tie sa zároveň tlačia aj v kancelárii. Zvukovým signálom – húkačkou dá terminál informáciu vodičovi, že prebehlo váženie. Vodič odoberie vážny lístok a odchádza. Integrácia s nadradeným systémom

Systém SCALIS je flexibilný a môže byť ľahko integrovaný s nadradeným podnikovým systémom. Toto umožňuje rýchlu výmenu informácií medzi rôznymi časťami podniku a zabezpečuje súlad v celom procese.

Automatizácia a monitorovanie

Softvér systému SCALIS riadi závory, semafory a kamery počas celého procesu váženia. Toto zabezpečuje bezpečný a riadny priebeh, zároveň s minimalizovaním rizika ľudských chýb.

PRIEBEH VÁŽENIA SYSTÉMOM SCALIS AUTOMAT L
V PRÍPADE NEZNÁMYCH VOZIDIEL

1. ZAČIATOK PROCESU VÁŽENIA VOZIDLA

Po príjazde na váhu kamera nasníma EČV. Displej zobrazuje údaje ako EČV, hmotnosť a pod.. V prípade potreby je možnosť voľby materiálu/miesta vykládky a pod. Ak vodič potvrdí správnosť údajov, po ich potvrdení sa spustí prvé váženie a uloží ho, zvukovým signálom – húkačkou dá terminál informáciu vodičove že prebehlo váženie.

2. Nákladka

Vozidlo pokračuje na nakládku.

3. UKONČENIE PROCESU VÁŽENIA VOZIDLA

Po naložení prichádza na váhu, opakuje proces z bodu č.1 a systém vykoná 2 váženie. Uzavrie ho a uloží. Terminál môže byť doplnený o tlačiareň pre tlač vážnych lístkov – vážne lístky sa tlačia aj u obsluhy na váhe. Na displeji sa zobrazí sumár informácií. Zvukovým signálom – húkačkou dá terminál informáciu vodičove že prebehlo váženie. Na displeji sa zobrazí – ODOBERTE LÍSTOK.

Systém môže generovať QR kódy ktoré je možné zaslať na diaľku (email a pod.). Následne vodič po príchode na váhu prikladá QR kód v tlačenej alebo digitálnej forme. Ak je nutné, systém SCALIS je možné prepojiť s nadradeným podnikovým systémom pre príjem a odosielanie informácií. Softvér počas váženia ovláda závory, semafory a kamery.

Celkovým výsledkom je optimalizovaný proces váženia vozidiel, ktorý je spoľahlivý, efektívny a flexibilný v prispôsobení sa potrebám konkrétneho podniku. Systém SCALIS s využitím RFID a QR technológií predstavuje moderné riešenie pre logistické a prepravné spoločnosti, ktoré si cenia kvalitu a efektivitu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnovšie príspevky

Kontaktujte nás